คุณณัฐพล ขันธหิรัญ

แบบบ้านที่เลือก :     แบบ FD-S24

สถานที่ปลูกสร้าง :   ซอยอินทามระ1 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร